Skara stifts Organist- och Kantorsförening bildades vid ett möte i Skara den 3 augusti 1898 och är den näst äldsta stiftsföreningen i landet (endast Linköpings är äldre). Föreningens uppgift skulle vara att "samla stiftets kyrkomusiker till enig strävan för kyrkosångens och kyrkomusikens höjande, för tillvaratagandet av kårens ekonomiska och rättsliga intressen och förbättrande av kårens ställning i allmänhet". Ända från början har föreningen alltså haft två huvuduppgifter, en konstnärlig/teologisk och en facklig.

banner5.jpg

Den förra handlade till en början mycket om att främja bildandet av kyrkokörer, att ordna koralaftnar och kurser och se till att körerna fick tillgång till noter och sångböcker. Under senare delen av 1900-talet arbetade man mycket med nya psalmer, ny mässmusik och nya gudstjänstordningar.

Det fackliga arbetet bestod under de första decennierna huvudsakligen i kampen för en tjänsteorganisation med rimliga anställningsförhållanden och lönenivåer. Senare har kyrkomusikernas fortbildning varit ett viktigt område, liksom de stora organisatoriska förändringarna i samband med kyrkomusikertjänsternas kommunalisering och kyrkans skiljande från staten.

År 2012 hade Skara stifts kyrkomusikerförening 227 medlemmar. Därav var 140 aktiva kyrkomusiker (23 organister, 112 kantorer, 2 skolkantorer och 3 med annan musikertjänst), 18 fristående medlemmar och 69 pensionärer.

Mer om Skara stifts kyrkomusikerförening finns att läsa i den jubileumsskrift som utgavs i samband med föreningens 100-årsjubileum 1998.